ค้นหา

 การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2531 (ภาคกลาง)
รหัส : 10000229
โครงการ : การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2531 (ภาคกลาง)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บันทัน ดอกไธสง

เลขา วัลไพจิตร

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

สุพรรณี ไชยอำพร

กรรณิการ์ สุขเกษม

ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

วิศาล บุปผเวส

ชาติชาย ณ. เชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th