ค้นหา

 ปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
รหัส : 10000107
โครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
Project : Factor Affecting Repeated Adolescent Drug Dependents.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
  2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ที่เสพซ้ำครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไปที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
  3. เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
นักวิจัย :

ชาญคณิต ก. สุริยะมณี

นภ พัฒนะพันธ์

จวน ไชยสุวรรณ

ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th