ค้นหา

 การใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพื่อรักษาและเพิ่มระดับความสามารถในการให้ผลผลิตของดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง : การเจริญเติบโตของวิธีการ การควบคุมวัชพืชและการใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ที่มี....
รหัส : 04003306
โครงการ : การใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพื่อรักษาและเพิ่มระดับความสามารถในการให้ผลผลิตของดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง : การเจริญเติบโตของวิธีการ การควบคุมวัชพืชและการใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ที่มี....
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปิยะ ดวงพัตรา

ปิยะวุฒิ พูลสงวน

สมยศ พุทธเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th