ค้นหา

 การผลิตแกลดิโอลัส : ผลของสาร Chlormequat ที่มีต่อ การเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส
รหัส : 04003291
โครงการ : การผลิตแกลดิโอลัส : ผลของสาร Chlormequat ที่มีต่อ การเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส
Project : Effects of Chlormequat on Growth of Potted Gladiolus.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปรานอม พฤฒพงษ์

สุวิทย์ จินตรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th