ค้นหา

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกรในเขตลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัส : 04003258
โครงการ : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกรในเขตลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยุทธนา ตระบันพฤกษ์

ผ่องพรรณ อินเล็ก

ศิริกุล ศรีแสงจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th