ค้นหา

 การยอมรับของเกษตรกร ต่อการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60
รหัส : 04003255
โครงการ : การยอมรับของเกษตรกร ต่อการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60
Project : A Study on Farmer's Adoption Toward the Soybean Variety Chinang Mai 60.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงการยอมรับและทัศนคติของเกษตรกรต่อ พันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60
  2. เพื่อศึกษาถึงชนิดพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการและให้ ความเชื่อถือ
  3. เพื่อศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต ถั่วเหลืองของเกษตรกร ที่เพาะปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6
นักวิจัย :

เบญจรัตน์ ปิ่นหย่า

วิลาศ วิชญะเดชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th