ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 09120050
โครงการ : การพัฒนารูปแบบมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมในระดับลุ่มน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
Project : Stakeholder Participation in Developing Policy Measures for Sustainable Highland Water Resource Management at Watershed Level : A Case Study of Mae Sa Watershed, Chaing Mai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาประเภทและแบบแผนการใช้ทรัพยากรน้ำและการก่อใหเกิดมลภาวะทางน้ำ ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตลุ่มน้ำแม่สา
  2. เพื่อทำการประเมินผลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลง
นักวิจัย :

เก นันทเสน

วรพงษ์ พลกองแก้ว

ศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ

นงคราญ ประมูล

นพดล สนวิทย์

จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์

นุชจรี ปิมปาอุด

วราภรณ์ ปัญญาวดี

ชพิกา สังขพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th