ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii, De Man) ที่เลี้ยงด้วย อาหารต่างชนิดกัน
รหัส : 04003209
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii, De Man) ที่เลี้ยงด้วย อาหารต่างชนิดกัน
Project : (Propagation and Rearing of Macrobrachium rosenbergii (De Man) Larvae with...
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของเนื้อสัตว์น้ำสามชนิดต่อ การเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน
  2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน ที่เลี้ยงด้วยเลือดหมูเปรียบเทียบกับ อาหารชนิดอื่น ๆ
  3. เพื่อหาต้นทุนการผลิตของลูกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยง ด้วยไรน้ำเค็มเพียงอย่างเดียว เปรียบเทียบกับการ เลี้ยงด้วยอาหารชนิดอื่น
นักวิจัย :

ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์

ลิขิต ชูชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th