ค้นหา

 ผลของการผสมข้ามพันธุ์ต่อการผลิตกระต่าย : การเจริญเติบโตของกระต่ายขุนหลังหย่านมถึงส่งตลาด
รหัส : 04003194
โครงการ : ผลของการผสมข้ามพันธุ์ต่อการผลิตกระต่าย : การเจริญเติบโตของกระต่ายขุนหลังหย่านมถึงส่งตลาด
Project : Effect of Crossbreding on Rabbit Production : Postweaning Growth Characteristics of Fattening...
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตหลังหย่านม ของกระต่ายขุน ที่เกิดจากแม่พันธุ์ 4 กลุ่มพันธุ์ ผสมกับพ่อพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์
  2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตหลังหย่านมของ กระต่ายขุน ที่มีระดับของพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ ต่าง ๆ กันคือ 100, 75 และ 50%
นักวิจัย :

จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ

สุวรรณา กิจภากรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th