ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน การสะสม และยาตกค้างในกล้ามเนื้อ ตับ ไต และเลือดหลังการใช้ยาปฏิชีวนะ (คลอเตตราซัยคริน) ด้วยขนาดต่างๆ กัน
รหัส : 04003170
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน การสะสม และยาตกค้างในกล้ามเนื้อ ตับ ไต และเลือดหลังการใช้ยาปฏิชีวนะ (คลอเตตราซัยคริน) ด้วยขนาดต่างๆ กัน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 25,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในปลา ศึกษาว่ายาปฏิชีวนะจะมีผลเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของปลาหรือไม่ ศึกษาระยะเวลาการสะสมของยาในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของปลา
  2. เพื่อหาขนาดของยาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นอาหารผสมชนิดล่วงหน้า เพื่อศึกษาถึงสิ่งตกค้างของยาในเนื้อเยื่อต่าง ๆ และ
  3. เพื่อหาระยะเวลาที่แน่นอนว่าไม่มียาตกค้างเหลืออยู่ในเนื้อเยื่อของปลา
นักวิจัย :

ประเสริฐ สีตะสิทธิ์

เปรม ชุนถนอม

สมพร ศรีรอด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th