ค้นหา

 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : การศึกษาผลของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน และถั่วฝักยาวโดยวิธีร่วม
รหัส : 04003114
โครงการ : เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : การศึกษาผลของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน และถั่วฝักยาวโดยวิธีร่วม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2527
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์

กัลยา วังมี

ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ประเทือง ดอนสมไพร

วุฒิชัย ทองดอนแอ

อโณทัย ชุมสาย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th