ค้นหา

 ผลกระทบของแอมโมเนียและไนไตรท์ต่ออัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน
รหัส : 04003048
โครงการ : ผลกระทบของแอมโมเนียและไนไตรท์ต่ออัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของปลาดุกด้าน
Project : Effect of Ammonia and Nitrite on Survival Rate and Grwoth Rate of Walxing Catfish (Clarias batrachus)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ยนต์ มุสิก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th