ค้นหา

 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม
รหัส : 08190215
โครงการ : การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. เพื่อศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดหรือจำแนกอาชีพ ในกระบวนการยุติธรรมที่จำเป็นจะต้องม
นักวิจัย :

มธุศร สุทธะลักษณ์

สำเรียง เมฆเกรียงไกร

วีระพงษ์ บุญโญภาส

สุพัตรา แผนวิชิต

จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th