ค้นหา

 Effects of Water-Soluble Vitamins on Growth, Body Compositions and Histological Changes, Lates calcarifer (Bloch)
รหัส : 04003041
โครงการ : Effects of Water-Soluble Vitamins on Growth, Body Compositions and Histological Changes, Lates calcarifer (Bloch)
Project : Effects of Water-Soluble Vitamins on Growth, Body Compositions and Histological Changes, Lates calcarifer (Bloch)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มะลิ บุณยรัตผลิน

กิจการ ศุภมาตย์

จินตมาศ สุวรรณจรัส

วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ

วุฒิพร พรหมขุนทอง

สุรพล ชลดำรงค์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th