ค้นหา

 รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
รหัส : 08005310
โครงการ : รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
Project : Appropriate Drug Abuse Control Structure Provincial Level.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตามโครง สร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาทางเลือกต่างๆ ของการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด รวมทั้งศักยภาพและข้อจำกัดทางเลือกเหล่านั้น
นักวิจัย :

ไพบูลย์ สุทธสุภา

โกวิทย์ พวงงาม

อดุลย์ บุญแปลง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th