ค้นหา

 เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน
รหัส : 08000559
โครงการ : เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทบทวนบทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมการผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและวางผังเมือง
  2. เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปทางด้านกายภาพสังคมเศรษฐกิจและการใช้ดินในเขตเมืองน่าน
  3. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติตามแผนของ
นักวิจัย :

มนัส สุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th