ค้นหา

 ศึกษารูปแบบการดูแล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01190039
โครงการ : ศึกษารูปแบบการดูแล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
Project : Study for an Effective Model on Monitoring and Inspection of Air Quality by Local Communities in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาพื้นที่ปัญหาในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร คือ พื้นที่ชุมชนย่านโรงงานอุตสาหกรรม ย่านการจราจรแออัด ย่านที่มีปัญหาฝุ่นละออง ย่านที่แวดล้อมไปด้วยตึกอาคาร และพื้นที่ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพอากาศของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร เช่น บริบทของชุมชน สิ่งจูงใจ และคนในชุมชน เป็นต้น
  2. เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกฎหมาย นโยบายบริหารจัดการ และมาตรการดูแลติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพอากาศในระดับชุมชน โดยใช้ประเด็นจากสภาพพื้นที่ศึกษา
  3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพอากาศที่มีผลในทางปฏิบัติ
นักวิจัย :

มัทนา อึ้งสุประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th