ค้นหา

 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชนในชนบท
รหัส : 08000446
โครงการ : บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชนในชนบท
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินผลความแตกต่างระหว่างบทบาทจริงของ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนาชุมชนในชนบทในระยะเวลาที่ผ่านมาในเชิง เปรียบเทียบกับบทบาทที่ต้องการจะแสดง
  2. เพื่อศึกษาปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานของ รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน
นักวิจัย :

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th