ค้นหา

 กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
รหัส : 07190111
โครงการ : กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษากฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าของจีนทั้งระดับประเทศและมณฑล รวมทั้งกฎระเบียบของประเทศพม่า ลาว และไทย ตลอดจนแนวโน้มนโยบายและกฏระเบียบในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนในระบบโลจิสติกส์ โดยจะมีการเก็บข้อมูลและเชื่อมโยง
นักวิจัย :

คมกฤต เล็กสกุล

ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์

ปรัชญญา ประกอบกิจ

โกสุมภ์ สายจันทร์

อภิชาต โสภาแดง

ชูศรี เที้ยศิริเพชร

รุธิร์ พนมยงค์

ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th