ค้นหา

 การประนอมข้อพิพาทในทางอาญาในชั้นสถานีตำรวจ
รหัส : 07190092
โครงการ : การประนอมข้อพิพาทในทางอาญาในชั้นสถานีตำรวจ
Project : An Application of Criminal Conciliation in Police Station.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : หน่วยงานราชการอิสระ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบทบาทของตำรวจในการประนอมข้อพิพาทในทางอาญา
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการประนอมข้อพิพาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริบทปัจจุบัน
นักวิจัย :

คมกริช ศิลาทอง

วราภรณ์ จักรายุทธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th