ค้นหา

 การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 07190086
โครงการ : การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของประชาชนผู้ที่มาขอเข้ารับบริการในระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม กรณีศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
  2. เพื่อประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
  3. เพื่อศึกษาปัญห
นักวิจัย :

ประเสริฐ ไชยวัฒน์

มนัส สุวรรณ

ไพสิฐ พาณิชย์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th