ค้นหา

 การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
รหัส : 07190067
โครงการ : การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
Project : Money Laundering by Non Profit Organizations a Case Study of Financial Action Task Force Special Recommendations.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานระดับกระทรวง : รัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความหมายและแนวคิดของข้อเสนอแนะพิเศษข้อ 8 ของ FATF เกี่ยวกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
  2. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
นักวิจัย :

สกนธ์กาญจน์ ปิฏกานนท์

ไชยยศ เหมะรัชตะ

วีระพงษ์ บุญโญภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th