ค้นหา

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของดอกเห็ดโคน (Temitomyces fuliginosus Heim) จากเส้นใย
รหัส : 04002863
โครงการ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของดอกเห็ดโคน (Temitomyces fuliginosus Heim) จากเส้นใย
Project : Growth and Development of Fruiting Body of Termitomyces fuliginosus Heim.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สาโรช ธีรศิลป

กริชชัย ชลารักษ์

ประยุทธ ชำนาญหมอ

สุวิทย์ เฑียรทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th