ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
รหัส : 07190021
โครงการ : การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงโครงสร้าง รูปแบบ และขนาดของการดำเนินธุรกิจนอกกฎหมายที่สำคัญตามความผิดมูลฐานที่กำหนดในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
  2. เพื่อศึกษาถึงมูลค่าการฟอกเงินว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติ ผลกระทบและความรุนแรงของปัญหาท
นักวิจัย :

ปณิธาน วัฒนายากร

นวลน้อย ตรีรัตน์

วีระพงษ์ บุญโญภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th