ค้นหา

 แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
รหัส : 07110025
โครงการ : แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในส่วนของการปฏิบัติต่อพยานในคดีอาญาที่มีอยู่ในปัจจุบันและปัญหาอุปสรรค โดยศึกษาเปรียบเทียบเคียงกรณีศึกษาของต่างประเทศ เพื่
นักวิจัย :

สรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์

สำเรียง เมฆเกรียงไกร

วีระพงษ์ บุญโญภาส

สุพัตรา แผนวิชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th