ค้นหา

 การเสริมสร้างมาตรการ เพื่อสัมฤทธิ์ผล ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
รหัส : 07005198
โครงการ : การเสริมสร้างมาตรการ เพื่อสัมฤทธิ์ผล ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
Project : Measures of Sufficiently Law Enforcement Process of The National Counter Corruption Commission.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทำให้ทราบถึงพัฒนาการของการดำเนินการกับปัญหาทุจริต และการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ในประเทศไทย
  2. เพื่อทราบถึงปัญหาซึ่งเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
  3. เพื่อทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับกระบ
นักวิจัย :

จักราวดี อนุโยธา

ศุภกร ปุญญฤทธ์

วีระพงษ์ บุญโญภาส

สุพัตรา แผนวิชิต

จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th