ค้นหา

 การเจริญเติบโตของเฟิร์นบริเวณป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
รหัส : 04002850
โครงการ : การเจริญเติบโตของเฟิร์นบริเวณป่าดิบเขา ดอยปุย เชียงใหม่
Project : The growth of Ferns in Hill-Evergreen Forest at Doi-Pui, Chiengmai.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2523
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อักษร ศรีเปล่ง

กิตติมา เมฆโกมล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th