ค้นหา

 ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
รหัส : 04002847
โครงการ : ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
Project : The Importance of Some Kinds of Algae in the Future.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2525
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อักษร ศรีเปล่ง

จิตราภรณ์ ผุดผ่อง

ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค

วิเชียร ยงมานิตชัย

หยกแก้ว ยามาลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th