ค้นหา

 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการผูกขาดในธุรกิจโทรคมนาคมไทยกับนโยบายเปิดเสรีตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (แกตส์)
รหัส : 07000324
โครงการ : มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการผูกขาดในธุรกิจโทรคมนาคมไทยกับนโยบายเปิดเสรีตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (แกตส์)
Project : The Legal Measures for Monopoly Protection in Thai Telecommunications Concerning the Liberalization Under the General Agreement on Trade in Services (GATS)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขานิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งโครงสร้างธุรกิจโทรคมนาคมที่อยู่ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  2. เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ สาเหตุการผูกขาด และแนวทางในการป้องกันการผูกขาดตลาดท
นักวิจัย :

สุมาลี วงษ์วิฑิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th