ค้นหา

 เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก
รหัส : 06190344
โครงการ : เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก
Project : Out-door Furniture from Wood-Composite.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้พลาสติก
  2. เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์สนามต้นแบบ
  3. เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
  4. เพื่อลดการใช้ไม้จริงในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และของใช้
นักวิจัย :

สมชาย เอี่ยมอ่อง

สุภาวดี พนัสอำพน

พิทยา สุขจินดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th