ค้นหา

 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
รหัส : 06190079
โครงการ : พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : อื่นๆ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมัธยมสาธิต
  2. เพื่อศึกษา ความรู้ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนมัธยมสาธิต
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ และสภาพแวดล้อมรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในทางพร
นักวิจัย :

ปิยวรรณ ประเสริฐศรี

เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์

จิตรี โพธิมามกะ

เจนวิทย์ พิทักษ์

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

วรวีร์ ชาดรัยรัตน์

วิทยา อินทรพิมล

นันทวรรณ เจริญจิตต์

กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

ศักดิ์ชาย นาคนก

อำพล ศิริพันธุ์

อัมพา เกียรติก้องคีรี

อำไพ หมื่นสิทธิ์

อนันต์ เติมสินวาณิช

ธราธิป พุ่มกำพล

รัฐภูมิ ปาการเสรี

รัชนี แสงศิริ

สมสุข โชติปาละกุล

สุวิมล ราชธนบริบาล

สุดาภรณ์ อรุณดี

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

สุรินทร์ นิยมางกูร

กุหลาบ รัตนสัจธรรม

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

ธเนศ ต่วนชะเอม

เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์

วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์

วิเชียร ทองสิน

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

บุญเฉิด โสภณ

บุษกร สำโรงทอง

อำพัน พรหมบุตร

เสาวรีย์ ตะโพนทอง

จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ชวลิต สันถวะโกมล

บัณฑิต ศรีเมือง

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

พรเพ็ญ วรสิทธา

นภาพร นิลาภรณ์กุล

พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

อารยา ศานติสรร

สุวรรณิน คณานุวัฒน์

นรา หัตถสิน

นภาพร หงษ์ภักดี

สุภา ทองคง

โชคชัย เดชรอด

จริยา อ่อนฤทธิ์

สุชาดา นาคฤทธิ์

อัจฉราวรรณ สุขเกิด

ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th