ค้นหา

 การตรวจสอบและประเมินผลการผลิตขยายเชื้อไวรัสเพื่อกำจัดหนอนกระทู้ของเกษตรกร
รหัส : 04002650
โครงการ : การตรวจสอบและประเมินผลการผลิตขยายเชื้อไวรัสเพื่อกำจัดหนอนกระทู้ของเกษตรกร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2525
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองกีฏและสัตววิทยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชัย เชษฐสมบัติ

อุทัย เกตุนุติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th