ค้นหา

 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ฟิล์มข้าวปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระ
รหัส : 05190824
โครงการ : การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ฟิล์มข้าวปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระ
Project : The Evaluation of Business Potential for Rice Product Production Technology to Support Technology Transfer : Antioxidant Released Starch Film.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตฟิล์มข้าวปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระ ในด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรม และด้านการเงิน
  2. เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการตัดสินใจลงทุนผลิตในเชิงพาณิชย์
นักวิจัย :

นิวิท เจริญใจ

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

อภิชาต โสภาแดง

รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th