ค้นหา

 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง
รหัส : 05190533
โครงการ : การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอากาศเสียโดยใช้ถ่ากัมมันต์ที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในหอดูดซับแบบเบดนิ่ง
Project : Removal of Valatile Organic Compounds from Waste Air using an Activated Carbon Produced from Rubber Wood Saw Dust in a Packed Bed.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและติดตั้งหอดูดซับโทลูอีนและเบนซีนในอากาศ โดยใช้ถ่านกัมมันต์ผงที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
  2. ออกแบบการทดลองและทำการทดลอง เพื่อศึกษาการดูดซับโทลูอีนและเบนซีน โดยถ่านกัมมันต์ผงที่ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
นักวิจัย :

จรัญ บุญกาญจน์

จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ

จันทิมา ชั่งสิริพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th