ค้นหา

 ปริมาณและการกระจายของฝน ต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด เมื่อมีการเตรียมดิน และการปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ
รหัส : 04002533
โครงการ : ปริมาณและการกระจายของฝน ต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด เมื่อมีการเตรียมดิน และการปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จ.ชัยนาท
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พัชรี เนียมศรีจันทร์

วิสูตร จันทรางศุ

ศุภการ ไชยสุริวิรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th