ค้นหา

 การออกแบบระบบประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบำรุงรักษาทาง
รหัส : 05190475
โครงการ : การออกแบบระบบประเมินภาพรวมในการจัดการจราจรบริเวณที่มีกิจกรรมบำรุงรักษาทาง
Project : The Development of System Evaluation for Work Zone Traffic Management.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบของบริเวณที่มีการบำรุงรักษาทาง
  2. เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษา และพัฒนามาตรการทางเลือกที่จะนำมาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรูปแบบที่จะนำไปใช้เป็นมาตรฐานในหน่วยงานต่าง ๆ
  3. พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน และฐานข้อมูล
นักวิจัย :

ไกรสีห์ ทิพยวงศ์

สมประสงค์ สัตยมัลลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th