ค้นหา

 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 01190006
โครงการ : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
Project : Potential Development of Entourism and Environment
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 579,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอบเขตการวิจัย : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวซึ่งไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวซึ่งไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

ศรีศักดิ์ สุนทรไชย

กัลยา มะโนนึก

ชัชวาลย์ สังขดิษฐ์

นภัสวรรณ เพชรดอน

ปาลีรัตน์ การดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th