ค้นหา

 การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
รหัส : 05190132
โครงการ : การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น
Project : Assessment and Analysis of Environmental Economics for Waste Management of Concentrated Latex Industry
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินดูมูลค่าต้นทุนของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงงานน้ำยางข้นที่ใช้เทคโนโลยีแบบเก่า
  2. เพื่อประเมินมูลค่าต้นทุนที่ประหยัดได้ หลังจากมีการใช้เทคโนโลยีการจัดการของเสียที่พัฒนาขึ้น
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ของการประกอบการ
นักวิจัย :

เจิดจรรย์ ศิริวงศ์

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์

จรัญ บุญกาญจน์

เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี

โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th