ค้นหา

 การวิจัยบ่งชี้ระบบควบคุมจราจรที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา
รหัส : 05012314
โครงการ : การวิจัยบ่งชี้ระบบควบคุมจราจรที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา
Project : Identification of Suitable Traffic Control System for Nakhonrajsima Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้การใช้งานโครงข่ายจราจรที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. เพื่อลดความสูญเสียจากการเดินทางในโครงข่ายจราจร ทั้งในรูปของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาผลาญไป โดยไม่เกิดการสร้างงานและความล่าช้าในโครงข่าย
  3. เพื่อนำเสนอวิธีการในการจัดการจราจรอย่างยั่งยืน
นักวิจัย :

สมประสงค์ สัตยมัลลี

ศิวกิจ เสรีรัตนสกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th