ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอกและอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ตัดดอกบางชนิด (2527)
รหัส : 04002437
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ดอกและอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ตัดดอกบางชนิด (2527)
Project : A Study on Vegetative Growth Flower Production and Vase-life of Certain Orchid for Cut-flower.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2527
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จิตราพรรณ พิลึก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th