ค้นหา

 การเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่งซึ่งปลูกบนที่สูงของ ประเทศไทย
รหัส : 04002357
โครงการ : การเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่งซึ่งปลูกบนที่สูงของ ประเทศไทย
Project : Growth of the Common Fig (Ficus carica Linn.) Grown on the Highlands of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2527
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปวิน ปุณศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th