ค้นหา

 การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
รหัส : 05006109
โครงการ : การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล
  2. ศึกษาสิ่งประดิษฐสารประกอบกึ่งตัวนำที่มี โครงสร้างแบบ Heterastructure แบบ Quantum Well Structure
นักวิจัย :

ธารา ชลปราณี

ดุสิต เครืองาม

สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ชุมพล อันตรเสน

มานะ ศรียุทธศักดิ์

บรรยง โตประเสริฐพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th