ค้นหา

 การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น
รหัส : 05000812
โครงการ : การออกแบบเครื่องม้วนโลหะแผ่น
Project : Roller Machine.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ณัฐวุฒิ อินทรักษ์

คมสันติ เม่ากลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th