ค้นหา

 Mass Transfer Cofficient for Volatilization of Volalite Organic Compound from Aeration Basin.
รหัส : 05000654
โครงการ : Mass Transfer Cofficient for Volatilization of Volalite Organic Compound from Aeration Basin.
Project : Mass Transfer Cofficient for Volatilization of Volalite Organic Compound from Aeration Basin.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาผลของความเร็วรอบของชุดกวนในบ่อเติมอากาศ ต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวล ทั้งในวัฏภาคแก๊ส (สัมประสิทธิ์ฟิล์มแก๊ส) และในวัฏภาคของเหลว (สัมประสิทธิ์ฟิล์มของเหลว)
  2. ศึกษาผลของอุณหภูมิของน้ำในบ่อเติมอากาศต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลทั้งในวัฏภาคแก๊ส (สัมประสิทธิ์ฟิล์มแก๊ส) และในวัฏภาคของเหลว (สัมประสิทธิ์ฟิล์มของเหลว)
นักวิจัย :

จรัญ บุญกาญจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th