ค้นหา

 การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบ สำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะ ที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์
รหัส : 05000618
โครงการ : การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบ สำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะ ที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษา ปรับปรุง และหาวิธีลดความผิดพลาดของการถอดรหัสเทอร์โบร่วมกับเบิรสต์ดีเทกเตอร์ (burst detector) สำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะ ที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์ (two state markov channel with additive white Gaussian noise)
นักวิจัย :

ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th