ค้นหา

 การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร
รหัส : 05000494
โครงการ : การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร
Project : Scale Wp of Gibberellin Production in 30 & 300 Litre Fermenters.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ไพเราะ ปิ่นพานิชการ

นลิน นิลอุบล

สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th