ค้นหา

 ผลของอาหารผสมสาหร่าย Secnedesmus acutus ที่มีต่อการสร้างไข่ของปลาตะเพียนสมพงษ์
รหัส : 04002282
โครงการ : ผลของอาหารผสมสาหร่าย Secnedesmus acutus ที่มีต่อการสร้างไข่ของปลาตะเพียนสมพงษ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงผลของอาหารปลาตะเพียนที่ผสมสาหร่าย
  2. เพื่อเปรียบเทียบสูตรอาหาร 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 ลูกน้ำ+ไรแดง สูตรที่ 2 อาหารผสม สูตร สปช. 3 สูตรที่ 3 อาหารผสมสาหร่าย
นักวิจัย :

กัญญา สุจริตวงศานนท์

ไปรมา ภัทรกุลพงษ์

วิเชียร ยงมานิตชัย

สมบูรณ์ ผู้พัฒน์

สัณห์ชัย สุจริตวงศานนท์

หยกแก้ว ยามาลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th