ค้นหา

 การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
รหัส : 04002275
โครงการ : การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
Project : Production of L-Lysine by Fermentation Technique.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

มาลัย บุญรัตนกรกิจ

วิเชียร ยงมานิตชัย

เสาวนีย์ จันทร์เจริญสิน

อมเรศ ภูมิรัตน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th