ค้นหา

 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
รหัส : 04002273
โครงการ : การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
Project : Wine Vinegar Making from Skins and Cores of Pineapple.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอาหารกระป๋องคือ เปลือกและแกนสับปะรด มาหมักเป็นไวน์
  2. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการหมักโดยการตั้งทิ้งไว้ เฉย ๆ กับการใส่เครื่องเขย่า
  3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักที่ได้ จากแกนสับปะรดกับที่ได้จากเปลือกสับปะรด
นักวิจัย :

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

ประภา เฟื่องฟูพงศ์

มาลัย บุญรัตนกรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th