ค้นหา

 การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
รหัส : 04002270
โครงการ : การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
Project : Cost Estimation of Alcohol Production from Agriculture Products.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

จรูญ คำนวณตา

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

บุญเทียม พันธุ์เพ็ง

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์

วิชชุพร ว่องสุวรรณเลิศ

วิเชียร ยงมานิตชัย

ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th